Nawigacja

Dokumentacja wewnątrzszkolna

Statut szkoły

                                                 Uchwała RP nr 1 z dnia 30.11.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T    

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DOBRZYKACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne …....................................................................................... s. 3

 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły ….......................................................................................... s. 4

 

Rozdział III

Organy Szkoły  i ich kompetencje …....................................................................... s.9

 

Rozdział IV

Organizacja Szkoły …........................................................................................... s. 15

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ….............................................................. s. 24

 

Rozdział VI

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami ...................................... s. 30

 

Rozdział VII

Uczniowie Szkoły …............................................................................................. s. 32

 

Rozdział VIII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów ….......... s. 36

 

Rozdział IX

Organizacja oddziałów przedszkolnych …............................................................ s. 50

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe ….................................................................................... s. 56

 

Rozdział XI

Przepisy przejściowe …......................................................................................... s. 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa  w Dobrzykach jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek nr 25 w Dobrzykach.

3. W skład Szkoły wchodzą:

- Szkoła Podstawowa,

- oddziały gimnazjalne: w roku szkolnym 2017/2018 – klasa II i III, w roku szkolnym 2018/2019 – klasa III.

4. Szkołę prowadzi Gmina Zalewo.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

§ 2

1. Czas trwania nauki w Szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dobrzykach.

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzykach.

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 1. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Zalewo,
 2. Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Dobrzykach.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.

 

§ 6

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I– III Szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV– VIII Szkoły Podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne z możliwością wsparcia  o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

 

1. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1  poprzez:

1) przystosowanie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 8

1. Realizacja celów i zadań Szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach Szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii w Szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych oraz różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) pracę Pedagoga Szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 1. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Iławie, Sądem Rodzinnym w Iławie, Miejsko-Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zalewie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi Szkołę.

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

    1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

    2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

            a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa, lecz program nauczania tych zajęć             został włączony o szkolnego zestawu programów nauczania;

    3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

    4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

 

 

 

 

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do Szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich  – zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I– III oraz IV– VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie wysokości stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, wychowanie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej w klasie IV i uczniów starszych,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłków  w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) każdy pracownik obsługi Szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez Szkołę poza jej terenem. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek znajdują się w Regulaminie organizacji wycieczek.

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

4. W Szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i  pracowników.

5. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi  w Szkole.

6. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa, do którego zadań należy:

1) integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa,

2) współpraca ze środowiskiem;

3) pomoc nauczycielom w nawiązaniu kontaktów z odpowiednimi służbami;

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa.

7. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie służby.

9. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.

10. Do  zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.

11. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym oraz w innym miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu  przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.

12. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i boiska szkolnego.

13. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

14. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

15. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia Szkoły, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub Pedagoga oraz rodziców.

16. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 45 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć z wyjątkiem:

            1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do         świetlicy do momentu jest opuszczenia znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy   szkolnej;

            2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, którzy            pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki  realizowanej w danym dniu.

18. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają:

            1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i pozalekcyjne w czasie ich          trwania;

            2) przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele zgodnie    z opracowanym planem dyżurów;

            3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej – za uczniów przebywających pod        jego opieką;

            4) w czasie imprez szkolnych – wyznaczeni nauczyciele,

            5) podczas zajęć poza Szkołą oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę – kierownik wycieczki wraz  z opiekunami.

19. Każdy uczeń na terenie Szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich pleceniom.

20. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia Dyrektora Szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.

21. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy Szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.

22. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie Szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 

§ 10

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę.

 

 

§ 11

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

7) współdziałanie ze Szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

10) występowanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.

7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sekretariacie Szkoły i pokoju nauczycielskim.

§ 12

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego Szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole,

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania w Szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

                                                                        

§ 13

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej ,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

§ 14

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w Szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły.

 

§ 16

1. Organy Szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy Szkoły.

2. Organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ.

3. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów Szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

5. Liczba uczniów w jednym oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.

6. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum.

 

§ 18

1. Szczegółowe zadania , cele i organizacja oddziału przedszkolnego określone są w § 69-77 rozdział IX.

 

§ 19

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

§ 20

1. Dyrektor na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. W Szkole powadzone są zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim.

3.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

4. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wniosku rodziców organizowane są zajęcia nauczania indywidualnego.

5. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu i w sposób zapewniający wykonanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. W indywidualnym nauczaniu organizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania .

8. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, Dyrektor Szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

9. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

11. Na podstawie wniosku rodziców i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą.

12. Uczeń realizowany obowiązek szkolny poza szkołą jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

13. Szczegółowe zasady organizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, 4, 9, 11 regulują odrębne przepisy.

14.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 4  uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 21

1. W klasach IV–VIII Szkoły Podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

 

§ 22

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 23

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych możliwości kadrowych  oraz środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 24

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 

§ 25

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacji Szkoły uwzględniają przepisy ustawy Prawo Oświatowe, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

3. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu Szkołę.

4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły do dnia 30 września Dyrektor Szkoły zasięga opinii związku zawodowego.

5.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący Szkołę zatwierdza te zmiany w  terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

6. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

7. Szkoła używa dzienników papierowych jako dzienników dokumentujących zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe.

8. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz spełnieniu warunków technicznych, Szkoła może wprowadzić dziennik elektroniczny zastępując jego papierową wersję.

 

 

§ 26

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 27

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

 

§ 28

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami:

            1) Dyrektor Szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych;

            2) W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, Dyrektor Szkoły zwraca        się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego Szkołę;

            3) Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;

            4)Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzania innowacji w Szkole po       uzyskaniu:

                        a)zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

                        b) opinii Rady Pedagogicznej;

                        c)pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie                            w Szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane.

            5) Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób prowadzenia        ewaluacji zawarty jest  w opisie danej innowacji.

                                  

§ 29

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 30

1. W Szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

7. Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  w czasie ich pobytu na świetlicy oraz sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi  od momentu wyjścia z autokaru szkolnego poprzez pobyt w świetlicy i po zajęciach aż do chwili wejścia uczniów do autokaru w celu odjazdu do domu.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz Pedagogiem Szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który opracowanym przez nauczyciela świetlicy i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym regulaminem świetlicy.

11. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo-wychowowczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:

            1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji , odrabianiu zadań domowych;

            2) wyrównywanie szans edukacyjnych;

            3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

            4) organizację gier, zabaw oraz zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania          uczniów;

            5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków    kultury życia codziennego;

            6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym      zakresie;

            7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia;

            8) rozwijanie samodzielności , samorządności i aktywności społecznej;

            9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

            10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach.

 

§ 31

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie posiłków określonych w porozumieniu z MOPS Zalewo

    i GOPS w Iławie współfinansujących je na wniosek rodziców dla części uczniów.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 32

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia i obiekty: sala gimnastyczna, ministadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie, plac zabaw, pracownie przedmiotowe,  sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, świetlica, gabinet Pedagoga, gabinet logopedyczny, gabinet pielęgniarki szkolnej, szatnie, stołówka,  sekretariat z gabinetem Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 

§ 33

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor Szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole uczniom, udzielają nauczyciele orz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności Pedagog, Logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielania w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielania w trakcie bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawaczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w Szkole.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest organizowana zgodnie z Procedurami organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 34

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce,

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust.

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV Szkoły Podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

10.Świadczenia o których mowa w ust. 1,2 przyznaje  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie Szkoły.

§ 35

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest Pedagog Szkolny.

3. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

4. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody z Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§ 36 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

1. W Szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII oraz klas dotychczasowego gimnazjum.

2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego, zmierzającego do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację  oraz wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom oraz wyzwaniom zawodowym.

3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 37

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa  z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

§ 38

1. W   Szkole, za zgodą organu prowadzącego powołuje się społecznego wicedyrektora.

2. Do zadań społecznego wicedyrektora należy bieżąca organizacja pracy  Szkoły podczas nieobecności  Dyrektora.

3. Szczegółowe kompetencje społecznego wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 39

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

              a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

              b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych                       wobec   młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

              c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

5) współpracuje z Pedagogiem Szkolnym, Logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, Pedagogiem Szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie Pedagoga Szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, Szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w Szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, Pedagogiem Szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w Szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami Dyrektora Szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołu wychowawczego, doradców metodycznych i instytucji wspomagających Szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora Szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 40

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń Dyrektora Szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek Szkoły.

4. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

 

 

 

§ 41

1. Do zadań Pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

14) prowadzenie dokumentacji Pedagoga.

2. Do zadań Logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z Pedagogiem i nauczycielami.

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.

 

§ 42

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. konkursów.

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 43

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe pracujące zgodnie z Regulaminem zespołów nauczycielskich.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.

3. Przewodniczący opracowuje i przedstawia zespołowi plan i tematykę pracy zespołu.

4. W Szkole powołane do pracy są następujące zespoły:

   1. Zespół wychowawczy.
   2. Zespoły przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, językowy, wychowania fizycznego.
   3. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane doraźnie w celu wykonania określonych zadań.
   4. Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiedzenia zespołów są protokołowane, a dokumentację przechowuje przewodniczący zespołu.

6. Ogólne cele oraz zadania powołanych zespołów są następujące:

            1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji   programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

            2) Uzgadnianie i przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji wyboru programów      nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

            3) Podnoszenie poziomu nauczania i wychowania poprzez wymianę doświadczeń.

            4) Omawianie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej poszczególnych uczniów, wspólne           ustalanie kierunku podejmowanych działań oraz ocena ich skuteczności

            5)   Rozpoznawanie    i zaspokajanie indywidualnych możliwości psychofizycznych        uczniów oraz ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

            6)  Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.

            7) Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez        organizowanie narad, dyskusji itp.

            8) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów     badania wyników nauczania.

            9) Organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

            10) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu           ich wyposażenia.

            11) Opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania.

            12) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i egzaminów próbnych.

7. Zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycje:

            1) w przypadku uczniów klas I-III, jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:     polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do   zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej        klasy;

            2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału;

            3) materiałów ćwiczeniowych.

8. Zespoły nauczyciel, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić Dyrektorowi Szkoły więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:

      1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy          nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII;

            2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod       uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

            3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania          poczucia tożsamości narodowej etnicznej i językowej.

9. Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.

10. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ustala:

            1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich   oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

            2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku     szkolnym.

 

 

          

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 44

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a Szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza Szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do Szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze Szkoły.

§ 45

1. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność Dyrektor Szkoły lub Społeczny Zastępca Dyrektora może:

   1. na prośbę rodziców zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
   2. na wniosek nauczyciela lub ucznia zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:

                                   a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka                                      i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami,

                                   b) uczeń musi być odebrany ze Szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą                                 przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło                                budynek Szkoły bez opieki osoby dorosłej.

 

§ 46

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami Szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad Pedagoga Szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 47

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 § 48

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd  oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów na posadzce.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

6. Stroje o których mowa w ust. 1,2,3 są szczegółowo określone w wewnątrzszkolnych regulaminach.

 

§ 49

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do Szkoły,

14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i Szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

 1. pomocy materialnej.

 

 § 50

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) Dyrektora Szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 § 51

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

17) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych określonych w Zasadach użytkowania urządzeń elektronicznych).

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 52

1.  Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów.

2.  Nagroda może być przyznana za:

            1)  osiągnięcia w nauce;

            2)  pracę społeczną na rzecz klasy, Szkoły, środowiska;

            3)  udział i sukcesy osiągnięte w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.;

            4)  100%  frekwencję  i wzorową postawę.

3.  Nagroda może być udzielona w następującej formie:

            1)  pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej;

            2)  pochwała Dyrektora Szkoły udzielona wobec całej społeczności uczniowskiej;

            3)  dyplom uznania;

            4)  nagroda rzeczowa;

            5) nadanie tytułu „Najlepszego absolwenta roku” zgodnie z regulaminem jego przyznawania;

            6)  list pochwalny dla ucznia lub jego rodziców;

            7) sfinansowanie lub dofinansowanie dla danej grupy uczniów wyjazdu lub imprezy szkolnej;

4.  Nagrody  za wyjątkiem  nagrody zawartej w  ust. 3 pkt. 1 przyznaje Dyrektor  Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na wniosek:

                  1)  Wychowawcy;

                  2)  Rady Pedagogicznej;

                  3)  Rady Rodziców;

                  4)  Samorządu Klasowego;

            5)  Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

            6)  Opiekuna organizacji młodzieżowej.

5.  Nagrody udzielane przez wychowawcę są wpisane do  zeszytu wychowawcy klasy, nagrody udzielane przez Dyrektora są wpisywane  do księgi kar i nagród znajdującej się w sekretariacie  Szkoły.

6.  Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły lub przez Radę Rodziców.

7.  Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów Szkoły.

 § 53

1.  Karę może otrzymać uczeń lub grupa uczniów.

2. Kary są udzielane za nieprzestrzeganie statutu  Szkoły, procedur i regulaminów szkolnych, a w szczególności za:

1) zaniedbywanie obowiązków szkolnych (np. wagary, unikanie sprawdzianów i kartkówek);

            2)  niszczenie mienia Szkoły;

            3)  chuligaństwo;

            4)  nieposzanowanie godności innych;

            5)  naruszenie nietykalności osobistej

                  6) nieprzestrzeganie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

3.  W  Szkole można stosować następujące kary:

                  1)  upomnienie udzielone przez wychowawcę;

                  2)  nagana udzielona przez wychowawcę;

                     3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach szkolnych - udziela wychowawca klasy;

                     4)  upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły;

                     5)  nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły;

                     6) nagana w obecności rodziców ucznia, udzielona przez Dyrektora;

                     7)  przeniesienie do innej klasy;

                     8)  przeniesienie do innej szkoły:

4.  Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń uporczywie i rażąco narusza postanowienia statutu, a w szczególności:

                                  1)  umyślnie spowodował czyjś uszczerbek na zdrowiu;

                                  2)  demoralizuje innych uczniów;

                                  3)  wszedł w kolizje z prawem.

5. Na podstawie  decyzji Rady Pedagogicznej  o przeniesieniu ucznia do innej szkoły Dyrektor występuje do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.

6.  Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

7.  Uczeń winny szkody, jest zobowiązany w porozumieniu z rodzicami do  materialnego zadośćuczynienia za dokonane zniszczenia.

8.  Usunięcie szkód powinno nastąpić w ciągu 1 tygodnia od daty poinformowania.

9.  Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice może  odwołać się w terminie siedmiu dni:

                        a)  od kary  udzielonej przez wychowawcę do Dyrektora;

                        b)  od kary udzielonej przez Dyrektora  do Rady Pedagogicznej.

10.  Odwołanie wraz z  uzasadnieniem należy złożyć na piśmie.

11.  Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni a jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

12.  Kara odnotowana jest w dokumentacji szkolnej.

          a) w zeszycie wychowawcy klasy wpisane są kary udzielane przez  wychowawcę;

          b)  w księdze kar i nagród wpisywane są kary udzielone przez Dyrektora.

         

§ 54

1. Szkoła  powiadamia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

                                                        

 

 

 ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

 WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 55 Założenia  ogólne

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

         1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

         2)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

         3)  motywowanie ucznia do dalszej pracy;

         4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;

                  5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

                  1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

                  2)  ocenianie bieżące, śródroczne i roczne klasyfikowanie;

                  3)  warunki poprawiania ocen bieżących, śródrocznych, rocznych;

                  4)  sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

                  5)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3.  Nauczyciel przedstawia uczniom:

                  1)  przyjęty do realizacji program nauczania;

                  2) cele, osiągnięcia edukacyjne i umiejętności wynikające przyjętego programu nauczania;

                  3)  podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne.

4.  Ustalając ocenę nauczyciel uwzględnia zdolności danego ucznia i dostosowuje wymagania do jego możliwości.

5. Nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości i umiejętności.

 

§ 56  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1. Nauczyciele  poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych (wynikających z realizowanego programu nauczania) i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, a wychowawca klasy o zasadach oceniania zachowania.

2. Wychowawca klasy  na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych (wynikających z realizowanego programu nauczania), sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.  Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

4. Nauczyciel informuje ucznia o każdej  bieżącej ocenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien ją uzasadnić.

5. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

6. Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

7.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas  określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.

                   1)  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej  opinii.

                    2)  W przypadku zwolnienia ucznia z ww. zajęć edukacyjnych, na okres obejmujący ponad 50% zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  się „ zwolniony/zwolniona”.

8. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych (z zastrzeżeniem §58 ust.8)  wg skali:

                                   celujący             – 6,

                                   bardzo dobry    – 5,

                                   dobry                 - 4,

                                   dostateczny       – 3,

                                   dopuszczający  – 2,

                                   niedostateczny  – 1.

9.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.  

10. Dopuszcza się zapis w dzienniku lekcyjnym oceny śródrocznej za pomocą skrótów:

                                   celujący           –  cel,

                                   bardzo dobry  – bdb,

                                   dobry                - db,

                                   dostateczny      – dst,

                                   dopuszczający – dops,

                                   niedostateczny – ndst.

11. Nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia następujące elementy:

                    1)  zakres i jakość wiadomości;

                    2)  rozumienie materiału naukowego;

                    3)  posługiwanie się i operowanie nabytymi umiejętnościami’

                    4)  kulturę przekazywania wiadomości.

12. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

                    1)  posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą  sposób uporządkowany;

                    2)  rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela;

                   3) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

                    4)  przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje umiejętność zwięzłego formułowania myśli.

13. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

                   1) wyczerpująco opanował cały materiał programowy, posiada  wiadomości powiązane ze sobą w logiczną całość;

                   2)  właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela;

                    3)  samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii  i praktyce;

                    4)  stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje umiejętność zwięzłego formułowania myśli i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

14. Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który:

                   1)  opanował w większości materiał programowy, posiada wiadomości logicznie powiązane;

                   2)  poprawnie rozumie uogólnienia i związki miedzy nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela;

                    3)  stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych;

                    4)  w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, popełnia natomiast usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, jego wypowiedź jest umiarkowanie skondensowana.

15. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

                   1) opanował ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są połączone związkami logicznymi;

                   2) dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela;

                    3)  stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela;

                    4)  popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, jego wypowiedź niezbyt  składna i uporządkowana.

16. Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

             1) opanował tylko wiadomości i umiejętności konieczne z zakresu  podstawy programowej, posiada wiadomości luźno zestawione;

                    2)  nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

                    3)  ma trudności w stosowaniu wiedzy  nawet przy pomocy nauczyciela;

                    4)  popełnia liczne błędy, jego styl jest nieporadny, ma trudności w wsławianiu.

17. Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

                   1) wykazuje rażący brak wiadomości i umiejętności programowych oraz jedności logicznej między wiadomościami;

                    2)  zupełnie nie rozumie uogólnień oraz kompletnie nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

                    3)  zupełnie nie umie stosować wiedzy;

                   4) popełnia liczne błędy, stosuje rażąco nieporadny styl, ma duże trudności w posługiwaniu się poprawnym językiem wypowiedzi.

18. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

19. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi (lub ostatnim tygodniu stycznia), a roczne w ostatnim tygodniu nauki.

20. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

21. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

22. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

 § 57 Ocenianie zachowania ucznia

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

1.  Oceny zachowania ucznia dokonuje się w trzech aspektach: aktywności społecznej, kultury osobistej, stosunku do obowiązków szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych kryteriów:

                     -  wywiązywanie się obowiązków ucznia;

                     -  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

                     -  dbałość o honor i tradycje Szkoły;

                     -  dbałość o piękno mowy ojczystej;

                     -  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

                     -  okazywanie szacunku innym osobom.

           1)  Każdy aspekt jest oceniany osobno, a następnie wystawia się ocenę

        śródroczną (roczną), jako  wypadkową ocen uzyskanych  w powyższych kategoriach;

           2)  Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole jak i poza nią.

2.  Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

                                   wzorowe       

                                    bardzo dobre                

                                    dobre                            

                                    poprawne                     

                                    nieodpowiednie        

                                    naganne                        

3. Dopuszcza się zapis w dzienniku lekcyjnym oceny śródrocznej zachowania za pomocą skrótów:                             wzorowe        -                       wz,

                                    bardzo dobre         -                 bdb,

                                    dobre  -                         db,

                                    poprawne  -                              pop,

                                    nieodpowiednie  -        ndp,

                                    naganne  -                     ng.

 

4.  W zakresie aktywności społecznej:

                     1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek szkole, jest chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów i nauczycieli, aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

                   2)  ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

                    3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: sporadycznie bierze udział w imprezach   szkolnych ( klasowych), potrafi współpracować w grupie, stara się brać aktywny udział w lekcji;

                    4) ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który: nie angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i Szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy w tym względzie;

                    5)  ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole, środowisku;

                   6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole, środowisku.

5.  W  zakresie kultury osobistej:

                    1)  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który zawsze  okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, kolegom, organizuje pomoc dla innych, jest pod każdym względem uczciwy ( nie kłamie), wykazuje odwagę cywilną, właściwie reaguje na agresję i przemoc, szanuje mienie społeczne i czystość środowiska, dba o schludny wygląd i kulturę słowa: nigdy nie używa i nie toleruje wulgaryzmów, używa zwrotów grzecznościowych stosownie do okoliczności, ma bogate słownictwo, nie używa słów obcych, nie znając ich pochodzenia;

                    2)  ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, kolegom, jest uczynny, jest pod każdym względem uczciwy (nie kłamie) ,wykazuje odwagę cywilną, szanuje mienie społeczne i czystość środowiska, dba o schludny wygląd i kulturę słowa: nie używa i nie toleruje wulgaryzmów, na co dzień posługuje się poprawną polszczyzną;

                    3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, kolegom, zawsze stosuje w rozmowie zwroty grzecznościowe (nie przeklina, nie jest arogancki), jest koleżeński, prawdomówny, dba o mienie Szkoły, nie używa wulgaryzmów, dba o swój wygląd i otoczenie, właściwie reaguje na upomnienia;

                    4)  ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, któremu zdarzają  się drobne uchybienia nie mające jednak stałego charakteru, czasami narusza normy życia w grupie;

                    5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, notoryczne kłamstwa, nadmierny tupet, bezczelność, brak szacunku dla innych ludzi, brak poszanowania cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu;

                    6)  ocenę naganną otrzymuje uczeń, który świadomie łamie normy społeczne: używa wulgaryzmów, jest niekulturalny, nikomu nie okazuje szacunku; wykorzystuje słabszych: znęca się fizycznie i psychicznie, dopuszcza się kradzieży, wyłudzania pieniędzy; wchodzi w konflikt  z prawem, dewastuje mienie społeczne, przynosi do Szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu.

6.  W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych:

                    1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli (reprezentuje Szkołę), zachowuje się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły, wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione, dba i pamięta o tradycjach Szkoły, swym pozytywnym zachowaniem świadczy o wizerunku Szkoły;

                    2) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który jest zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, realizuje wymagania stawiane przez nauczycieli, zachowuje się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, swoim pozytywnym zachowaniem świadczy o wizerunku Szkoły;

                    3)  ocenę  dobrą  otrzymuje uczeń, który: w miarę swoich możliwości wywiązuje się zadań związanych z nauką, starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela, jest punktualny, może mieć godziny nieusprawiedliwione (ale nie więcej niż jeden dzień, nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych);

                    4) ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, który: nie zawsze wywiązuje się zadań i poleceń, zdarzają mu się drobne niedociągnięcia  (np. spóźnienia, sporadyczny brak prac domowych) nie  wynikające ze złej woli, może mieć godziny nieusprawiedliwione  (nie więcej niż 3 dni lub 10 godzin pojedynczych);

                    5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wypełnia obowiązków uczniowskich, a w szczególności nie odrabia prac domowych, lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli, wagaruje (zamierzone, celowe unikanie zajęć lekcyjnych nie więcej niż 5 dni lub 20 godzin pojedynczych), świadomie  lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania;

                    6)  ocenę  naganną otrzymuje uczeń, który świadomie lekceważy obowiązki szkolne, a w szczególności notorycznie nie odrabia prac domowych, nie nosi podręczników, lekceważąco odnosi się do nauki  i nauczycieli, wagaruje (zamierzone, celowe  unikanie zajęć lekcyjnych więcej niż 5 dni lub 20 godzin pojedynczych), prezentuje inne zachowanie  nie będące w zgodzie ze statutem oraz  zarządzeniami Dyrektora  Szkoły.

7.  Uwagi  ogólne:

                   1)  warunkiem przyznania uczniowi oceny wzorowej jest ogólna akceptacja, wyrażona w ocenach wystawionych mu przez nauczycieli i kolegów.

                   2) jeżeli w jednym z aspektów uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią, to ocena                                        śródroczna (roczna) nie może być wyższa od oceny dobrej. Jeżeli w jednym                                            z aspektów uczeń otrzymał ocenę naganną, to ocena śródroczna (roczna) nie może                                    być wyższa od oceny poprawnej.

                    3) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono                                  zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych                                             zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie                         kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub                              opinii poradni          psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, zgodnie z powyższymi kryteriami, biorąc pod uwagę:

                    1)  samoocenę ucznia i ocenę dokonaną przez innych uczniów klasy;

                    2)  opinie innych nauczycieli i Pedagoga Szkolnego;

                    3)  własne obserwacje.

9.  Ustalenie oceny jest jawne.

10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia  wniosku o ponowne rozpatrzenie przez wychowawcę klasy oceny zachowania.

11.Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z regulaminem jest ostateczna.

12.Ocena  zachowania nie może mieć wpływu na:

                   1)  oceny z zajęć edukacyjnych;

                   2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

 

§ 58 Ocenianie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

 

1. Zadaniem oceny jest informowanie o aktywności, postępach, trudnościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia, wspieranie szkolnej kariery ucznia oraz motywowanie do dalszej nauki.

2. Ocenianiu podlega praca i postępy ucznia.

3. Prowadzi się ocenianie wspomagające, stosowane przez nauczyciela na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia:

         1)  oceny cząstkowe w skali od 1 do 6 (treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze,          informatyczne) od 2 do 6 (treści techniczne, plastyczne, muzyczne, społeczne),

         2) obserwowanie ucznia, jego pracy i rejestrowanie wyników obserwacji, w dowolny sposób        np. w tzw. „dzienniku  obserwacji”:

a)  sprawdzanie prac i ich recenzowanie,

b)  nagradzanie uśmiechem, mimiką i gestem,

 1. udzielanie pochwał za wysiłek i chęci oraz  podkreślenie osiągnięć,

d)  prowadzenie rozmów z uczniami i motywowanie ich do dalszego wysiłku,

e) wpisywanie na koniec półrocza do dziennika lekcyjnego na stronie „oceny                  opisowe”spostrzeżeń dotyczących postępów ucznia w edukacji i zachowaniu.

4.  Śródroczna ocena opisowa dokonana przez nauczyciela uwzględnia:

      1) postępy ucznia w edukacji,

      2) postępy ucznia  w rozwoju emocjonalno-społecznym,

      3) osobiste osiągnięcia ucznia,

      4) zalecenia dla ucznia odnotowane po lub w trakcie charakteryzowania umiejętności.

5.  Roczna ocena opisowa uwzględnia:

      1) postępy w edukacji,

      2) postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym,

      3)  osobiste osiągnięcia ucznia.

6.  Nauczyciel dokonuje ocen opisowych na podstawie zgromadzonych obserwacji, spostrzeżeń, uwag, oraz różnych prac, np. plastycznych, literackich, prac kontrolnych itp. Zapoznaje z oceną opisową ucznia i jego rodziców. Śródroczna i roczna ocena opisowa ucznia pozostaje w dokumentach Szkoły.

7.  Klasyfikacja końcoworoczna w klasach I-III Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustalenie jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

8. W klasach  I –III  Szkoły Podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

9.  W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena  z zachowania jest oceną opisową.

10. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego  zachowania w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 4 i 5.

11. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów,  i zachowaniu ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznej klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacji zachowania, zgodnie z ust. 12 I 13.

12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

14.  Ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami  ucznia.

 

 

 

 

§ 59 Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1.  Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów musi cechować:

  1. obiektywizm;
  2. indywidualizacja;
  3. konsekwencja;
  4. systematyczność;
  5. jawność.        

2.  Każdy dział programowy lub jego część, wyznaczona przez nauczyciela, kończy się pracą kontrolną (testem, pracą klasową).

3.  Prace kontrolne zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej.

4. W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy prace kontrolne (pierwszeństwo mają przedmioty realizowane w czasie jednej godziny tygodniowo).

5. W klasie  ósmej Szkoły Podstawowej nie należy przeprowadzać prac kontrolnych w tygodniu poprzedzającym  egzamin  organizowane przez OKE.

6. Jeżeli znajomość terminu pracy kontrolnej będzie przez uczniów wykorzystywana do ich unikania (wagary, ucieczki itp.), nauczyciel ma prawo do wyznaczenia pracy kontrolnej dla takiego ucznia w dowolnym, wybranym przez siebie dniu.

               7. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy kontrolnej, termin pracy należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe  wyprzedzenie.

8. Każda praca kontrolna poprzedzona jest lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny wymagań edukacyjnych (np. zakres materiału, zasady punktacji).

9 Prace kontrolne są oceniane zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowych zasadach oceniania i sprawdzane  w ciągu  dwóch tygodni zajęć lekcyjnych.

10. Przy ocenianiu pracy kontrolnej obowiązują następujące zasady ustalania ocen:

                                       

Stopień z pracy kontrolnej

Procent liczby punktów

celujący

 91 – 100% + zadanie dodatkowe

bardzo dobry

 91 –  100%

dobry

 71 –  90%

dostateczny

 51 –  70%

dopuszczający

 31 –  50%

niedostateczny

 0 -  30%

                       

                  Każda praca kontrolna powinna zawierać ”zadanie” wykraczające poza podstawy programowe, za wykonanie którego uczeń może uzyskać ocenę celującą, pod warunkiem uzyskania co najmniej 91% punktów przewidzianych w pracy kontrolnej.

11. Przy ocenianiu  ucznia  posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej   w stopniu lekkim obowiązują następujące zasady:

                  1)  jeżeli uczeń pisze pracę kontrolną opartą o dostosowane wymagania, to  przy jego ocenianiu stosuje się zasady zapisane w ustępie 10;

                  2) jeżeli uczeń pisze pracę kontrolną taką samą jak dla całej klasy, to przy ocenianiu jego pracy stosujemy następujące kryteria:

Stopień z pracy kontrolnej

Procent liczby punktów

celujący

 91 – 100% + zadanie dodatkowe

bardzo dobry

 80 –  100%

dobry

 60 –  79%

dostateczny

 40 –  59%

dopuszczający

 20 –  39%

niedostateczny

poniżej 20%

12. „Kartkówka” – pisemne sprawdzenie wiadomości z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi, trwać nie dłużej niż 20 minut. Czas sprawdzania kartkówki nie może przekroczyć 7 dni zajęć lekcyjnych.

13. Jeżeli termin sprawdzania pracy kontrolnej lub kartkówki zostanie przekroczony z przyczyn nieuzasadnionych, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.

14. Prace domowe są sprawdzane „ilościowo” na każdej lekcji, zaś „jakościowo” w miarę potrzeb.

15. Przygotowanie uczniów do zajęć jest sprawdzane na każdej lekcji.

16.Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją, że jest nieprzygotowany do zajęć:

                     1)  jeden raz w semestrze (gdy jest  to jedna godzina tygodniowo) lub  dwa razy  (gdy jest więcej niż jedna godzina w tygodniu), zgłoszenie „nieprzygotowania” nie pociąga za sobą wpisania oceny niedostatecznej;

                2)  nie można zgłosić „nieprzygotowania” , jeśli była zapowiedziana praca kontrolna ani po wywołaniu do odpowiedzi.

17. Na sobotę i niedzielę oraz okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się „dodatkowych”  prac domowych.

                 18.Trzy tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują, na zebraniu ogólnym, rodziców uczniów o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu.

19. Na tydzień przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują na lekcji uczniów o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 60 Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów

 

1. Po każdej pracy kontrolnej dokonuje się analizy jakościowej i omówienia jej wyników.

2. Uczeń nieobecny na pracy kontrolnej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

3. Uczeń może jednokrotnie poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w okresie 2 tygodni od chwili jej oddania.

                1) poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana;

                  2)  uczeń ma prawo poprawić niezadowalającą go ocenę nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru.

4. Prawo do poprawy oceny zawiesza się uczniom, których nieobecności na lekcjach danego przedmiotu przekraczają 20% zajęć w danym semestrze.

5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen bieżących wpisuje się w nawiasie do dziennika za oceną uzyskaną poprzednio.

                1) jeżeli uczeń podczas poprawy uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności  pracy  ucznia.

6. Uczeń może poprawić roczną ocenę niedostateczną tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

            1) w przypadku śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:

                 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala  ją w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9. Komisja, o której mowa w ust. 8 pkt 1 pracuje w składzie i na zasadach zawartych w § 62.

10. Komisja, o której mowa w ust. 8 pkt 2 pracuje w składzie:

      1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący     komisji;

      2) wychowawca,

      3) nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

      4) Pedagog Szkolny;

      5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;

      6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

      7) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 10 sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

        

§ 61 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

 

1. Rodzice ucznia mogą wnioskować w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej (innej niż ocena niedostateczna)z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wniosek musi zostać złożony w sekretariacie Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.

3. Z wnioskiem o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych mogą  wystąpić rodzice lub uczeń,  jeśli uczeń spełnia następujące warunki :

  1. ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności   na   zajęciach,  z  których wnioskuje o podwyższenie oceny,
  2. wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,
  3. jest obecny na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  4. brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą),
  5. zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.

4. Jeśli uczeń nie spełnia warunków wymienionych w ust. 3., wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

5.  Rodzice ucznia mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli w ich umotywowanej opinii, wychowawca nie uwzględnił istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na tę ocenę.

6. Wniosek rodziców ucznia musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

7.We wniosku rodzice ucznia określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

8. Dyrektor Szkoły w ciągu 2 dni informuje rodziców ucznia o decyzji dotyczącej zasadności wniosku.

9. Decyzja Dyrektora Szkoły, dotycząca zasadności wniosku, jest ostateczna.

10. W przypadku uznania przez Dyrektora Szkoły zasadności wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu sprawdzającego z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 5 dni od złożenia wniosku, a 2 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

11. Egzamin obejmuje materiał z całego roku szkolnego. Podczas egzaminu sprawdzającego obowiązują  kryteria oceniania zgodnie z planem wynikowym przedmiotu oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć.

12. Dyrektor Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą:

      1)  Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący komisji,

      2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

      3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.

13.  Egzamin sprawdzający składa się  dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę  ćwiczeń praktycznych.

14. Pytania (ćwiczenia) na egzamin sprawdzający do części pisemnej i ustnej przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Konsultuje je z nauczycielem prowadzącym takie same lub pokrewne zajęcia oraz przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

15. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego  sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, jednak nie roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa niż przewidywana.

17. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na egzamin sprawdzający w wyznaczonym terminie, pozostanie ocena wystawiona przez nauczyciela w wyniku klasyfikacji.

18. W przypadku uznania zasadności wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 2 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

19. Postępowanie przeprowadza na polecenie Dyrektora Szkoły wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, zasięgając opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie, termin postępowania, informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, uzyskaną ocenę.

20. Ocenę uzyskaną przez ucznia w wyniku postępowania uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną klasyfikacyjną  ocenę zachowania.

 

§ 62 Zasady przeprowadzania egzaminów  poprawkowych

 

1.  Uczeń klasy, który w wyniku  rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin  poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest na wniosek ucznia lub jego rodziców.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede  wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacja o dokładnym terminie egzaminu zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie Szkoły do końca czerwca danego roku szkolnego.

5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

6. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał całego roku szkolnego oraz są zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

      1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel - jako przewodniczący komisji,

      2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

      3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (jeżeli jest to nauczyciel zatrudniony w innej szkole, następuje to w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i  zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły (nie później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego).

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  i powtarza klasę (z wyjątkiem sytuacji z ustępu 12).

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

§ 63  Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

 

1.  Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na        zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu  usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej (ponad 50% nieobecności nieusprawiedliwionej) lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń  realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

5.Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami i uczniem:

               1)  przypadku ucznia niesklasyfikowanego w wyniku  śródrocznej klasyfikacji – nie                                  później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni po feriach zimowych;

               2) w przypadku ucznia niesklasyfikowanego w wyniku klasyfikacji rocznej - nie                                        później niż  w dniu pierwszego po „radzie klasyfikacyjnej” posiedzenia Rady                                            Pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może  wyznaczyć                                       inny  termin egzaminu.

6.  Tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ustępach 2, 3. i 4, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

7. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 3, Dyrektor powołuje komisję w składzie:

               1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -  jako przewodniczący;

               2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, Dyrektor powołuje komisję w składzie:

         1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący;

         2) Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany egzamin.

9.  Dla ucznia, o którym mowa w ust.4 nie przeprowadza się  egzaminu  klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala się oceny zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator - egzaminatorzy,  w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

12. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różnorodny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w § 56 ust. 12-17.

13. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator - egzaminatorzy  w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji ustala stopień według skali wymienionej w § 56 ust.8.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania oraz ocenę ustaloną przez egzaminatorów (komisję). Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia  i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Wynik egzaminu jest ostateczny.

16. Uczeń, który z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły (nie później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego).

 

 

§ 64 Sposoby dokumentowania osiągnięć

 

1. Szkoła  prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny oraz arkusze ocen.

2. Nauczyciel gromadzi prace pisemne uczniów i udostępnia je do wglądu uczniom i ich rodzicom  przez cały rok szkolny.

3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” i „ –”gdzie:

             + oznacza  połowę więcej niż stopień (np. 4,5 to ocena 4+);

             -  oznacza ¼ mniej  niż stopień (np. 2,75 to ocena  3- ).

4. Przy ocenianiu jako informację uzupełniającą  można stosować zapis:

               1)  nieobecność -  nb.;

               2)  nieprzygotowanie – np.;

               3)  ucieczka -  uc.;

               4)  niećwiczący  - nć.

5.  Oprócz znaku cyfrowego (ocena) można umieścić w dzienniku dodatkowe informacje takie jak:

               1)  zakres materiału;

               2)  data;

               3)  forma oceniania;

               4) „+” i „–”    przyznawane uczniom za bieżącą pracę na lekcji.

6. Oceny z prac kontrolnych wpisywane są kolorem czerwonym. Pozostałe oceny bieżące - czarnym lub niebieskim.

 

§ 65 Promowanie uczniów

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń Szkoły Podstawowej, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do  egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

4. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z zastrzeżeniem § 26 ust 6)  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

5. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu organizowanego  przez OKE.

 

 

§ 66 System informowania rodziców o postępach uczniów

 

1. Na początku roku szkolnego jest ustalany i wywieszany na tablicy ogłoszeń kalendarz szkolny obejmujący:

  1. terminy  trwania semestrów;
  2. terminy zebrań Rad Pedagogicznych klasyfikacyjnych, terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych.

2. Wychowawca klasy  na początku każdego roku szkolnego informuje  rodziców o wymaganiach edukacyjnych (wynikających z realizowanego programu nauczania), sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

4. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o każdej bieżącej ocenie oraz na jego prośbę uzasadnić ją.

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny.

6. Rodzice  są informowani o ocenach w następujący sposób:

1) bezpośredni: zebrania, konsultacje, indywidualne rozmowy,

2) pośredni:  rozmowy telefoniczne, listy .

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzice  w trakcie zebrań rodziców lub po uzgodnieniu  terminu z nauczycielem przedmiotu.

8. Trzy tygodnie przed śródrocznym, a na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują   ucznia  i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu według zasad:

1) uczeń informowany jest na lekcji wychowawczej;

2) rodzice informowani są na zebraniu.

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują na lekcji uczniów o przewidywanym dla nich śródrocznych (rocznych) ocenach z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.

 1. W dniu  następnym po ustaleniu  przez Radę Pedagogiczną rocznych ocen  klasyfikacyjnych wychowawca klasy przekazuje informację uczniowi, a za jego pośrednictwem rodzicom wyniki klasyfikacji rocznej.

§ 67

1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń Szkoły Podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej.

 

§ 68

 

1. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele, rodzice i uczniowie dokonują  bieżącej ewaluacji SZCZEGÓŁOWYCH WARUNÓW I SPOSÓBU OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW.

2. Wyniki ewaluacji są zbierane i systematycznie przedstawiane Radzie Pedagogicznej.

 

 

§ 69

 

1. Sytuacje nie przewidziane w Szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego uczniów podlegają negocjacji (o ile nie są zapisane w innych dokumentach obowiązujących w Szkole)

 1. Ustalenia zawarte w Szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego uczniów obowiązują uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 70 Postanowienia ogólne

 

1.Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. Za organizację i działalność oddziałów przedszkolnych odpowiada Dyrektor Szkoły.

2. Oddział przedszkolny prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji określa organ prowadzący Szkołę.

5. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły.

6. Jeden przedstawiciel z oddziału przedszkolnego wchodzi do Rady Rodziców.

 

 

§ 71

1. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Szkoła zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie na zasadach zawartych w § 31.

 

§ 72 Cele i zadania oddziału przedszkolnego

1.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecka osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

            1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji                  i bezpieczeństwa;

            2) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz                 fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach                      godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

            3) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej           w oparciu o program wychowania przedszkolnego;

            4) zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności                   potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

            5) kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym,                      uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

            6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etniczne,                 językowej i religijnej;

            7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do     nauki w szkole;

            8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

            9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych                             prawach;

            10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki;      w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu                        na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na                     zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

§ 73 Nauczyciele oddziału przedszkolnego

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności:

            1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci;

            2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania

            3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego                   siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej

            4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program              wychowania przedszkolnego;

            5)współpracuje z Pedagogiem, Logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą                w rozwiązywaniu problemów;

            6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące                           poznawaniu dzieci;

            7) przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza                                     przedszkolna);

            8) na zakończenie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przeprowadza analizę                   gotowości do podjęcia nauki w szkole. Celem tych badań jest zgromadzenie                              informacji, które mogą pomóc:

                        a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki                               w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio                             do potrzeb, wspomagać;

                        b)pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby                                    pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

            9) otacza indywidualna opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do                jego możliwości;

            10) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-                         edukacyjnych;

            11) organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania                      indywidualne w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem;

            12) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.

           

§ 74 Organizacja pracy przedszkola

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.

2. W oddziale przedszkolnym zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzone są przez 5 godzin dziennie.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

4. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 min.

5. W oddziale przedszkolnym, na wniosek rodziców, organizuje się naukę religii. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane dwa takie zajęcia. Naukę religii włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego.

6. W oddziale przedszkolnym organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Koszty wycieczek pokrywają rodzice dziecka.

7. Odział przedszkolny rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku szkoły, jak i na świeżym powietrzu.

8. W oddziałach przedszkolnych udziela się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz o dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły program wychowania przedszkolnego.

10. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi Szkoły program wychowania przedszkolnego.

11. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

12. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

13. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

14. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

§ 75

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5 i 6-letnie. Do oddziału mogą być przyjęte dzieci 4-letnie, jeżeli istnieją do tego warunki.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

4. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

            1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,       zgodnego z zasadami bezpieczeństwa odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom       i możliwościom psychofizycznym;

            2) szacunku dla swoich potrzeb;

            3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

            4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

            5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

            6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

            7) rozwiania cech indywidualnych i postaw twórczych;

            8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

            1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

            2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

            3) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

            4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

            5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

            6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne

§ 76

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych  i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do oddziału.

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo z zastrzeżeniem ust.5

5. Rodzice dzieci korzystających z dowozu  organizowanego przez organ prowadzący Szkołę, przekazują na czas jego trwania opiekę nad dzieckiem osobie sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie trwania transportu do i ze Szkoły. W takim przypadku dziecko do autobusu jest odprowadzane przez nauczyciela oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest Dyrektor Szkoły. Szkoła podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować Szkołę o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

11. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

12. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzonych do oddziału przedszkolnego w jakiekolwiek leki i zatajenie tego faktu przed nauczycielką.

13. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

14. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

15. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z oddziału przedszkolnego w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej i innych. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 

§ 77 Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Rodzice na początku roku szkolnego potwierdzają własnoręcznym podpisem zgodę na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie Szkoły.

3. Rodzice wypełniają arkusz z danymi osobowymi – wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie – adres i telefony do rodziców są dostępne pracownikom szkoły w razie konieczności kontaktu z nimi.

4. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy:

            1) przestrzeganie niniejszego statutu;

            2) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddziały przedszkolne;

            3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie w zakresie podstawowych                     czynności samoobsługowych;

            4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

            5) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

            6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może             to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

            7) bezzwłoczne informowanie Szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

            8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej                        chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;

            9) zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecnościach dziecka                         (powyżej 1 miesiąca);

            10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę                       zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo z zastrzeżeniem §75ust.5

            11) przestrzeganie godzin pracy oddziału przedszkolnego;

            12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania do zajęć;

            13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

            14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do oddziału                       przedszkolnego;

            15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału                               przedszkolnego;

            16) bezzwłoczne informowanie Szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu                    zamieszkania.

 

§ 78

1. Rodzice mają prawo do:

            1) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz zadaniami          wynikającymi z planów miesięcznych w danym oddziale;

            2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju        i postępów swojego dziecka;

            3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn                    trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

            4) wybierania swojej reprezentacji w postaci Rady Rodziców;

            5) zapoznania się ze statutem Szkoły oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Szkole;

            6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie      z potrzebami;

            7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych.

                                                                

 

 

 ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                        

  § 79

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami zawierającej  nazwę:

    1) SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYKACH

    2)GIMNAZJUM W DOBRZYKACH  do dnia 31.08.2019r.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 80

1. Rada Pedagogiczna ocenia i dokonuje ewaluacji Statutu Szkoły Podstawowej w Dobrzykach i w miarę potrzeby wprowadza konieczne zmiany.

2. O treści proponowanych zmian członkowie Rady Pedagogicznej są informowani dwa tygodnie przed zebraniem Rady, na  którym  będą głosowane zmiany.

3. Zmiany Statutu uchwalane są przez Radę Pedagogiczną większością 2/3 głosów.

4. Statut dostępny jest w sekretariacie Szkoły i bibliotece szkolnej.

 1. Raz  na trzy  lat  lub po pięciu nowelizacjach Rada Pedagogiczna uchwala tekst jednolity Statutu.

 § 81

1. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 stosowane będą przepisy przejściowe zawarte w §30 rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. U. Z 16 sierpnia 2017r. poz. 1534).

 

§ 82

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisy aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół w Dobrzykach uchwalony 30 października 2008 r. z późn. zm.

3.Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 83

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole funkcjonowały będą klasy gimnazjum:

- w roku szkolnym 2017/2018 klasa II i III gimnazjum,

- w  roku szkolnym 2018/2019 klasa III gimnazjum.

2. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące II etapu edukacyjnego obowiązują również uczniów gimnazjum.

3. Uczniowie gimnazjum obowiązkowo uczestniczą w realizacji co najmniej jednego projektu gimnazjalnego na zasadach określonych w Szczegółowych warunkach realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dobrzykach.

4. Zaangażowanie ucznia Gimnazjum w realizację projektu gimnazjalnego ma wpływ na jego ocenę zachowania w sposób następujący:

               1) W § 56 ust. 5 pkt. 1 dodaje się:

               Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu          projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach       jego realizacji.

               2) W § 56 ust. 5 pkt. 2 dodaje się:

               Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków            zespołu.

               3) W § 56 ust. 5 pkt. 3 dodaje się:

               Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego,        reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

               4) W § 56 ust. 5 pkt. 4 dodaje się:

               Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów      w zespole.

               5) W § 56 ust. 5 pkt. 5 dodaje się:

               Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub     odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół   harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków          zespołu projektowego.

               6) W § 56 ust. 5 pkt. 6 dodaje się:

               Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo           rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca           zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

5. Uczeń II klasy Gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 roku stanie się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.

6. Uczeń klasy III Gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły z dniem 1 września 2019 roku stanie się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Dobrzykach
  Dobrzyki 25
  14-230 Zalewo
 • 0-89 758 - 36 - 23

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1150917