Nawigacja

Statut szkoły - ocenianie ucznów

Statut szkoły

Statut szkoły - ocenianie ucznów

 

VII. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego opierają się na Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562).

 

 

§ 29. Założenia ogólne

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów);

2) ocenianie bieżące, śródroczne i roczne klasyfikowanie;

3) warunki poprawiania ocen bieżących, śródrocznych, rocznych;

4) sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Nauczyciel przedstawia uczniom:

1) przyjęty do realizacji program nauczania;

2) cele, osiągnięcia edukacyjne i umiejętności wynikające przyjętego programu nauczania;

3) podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne.

4. Ustalając ocenę nauczyciel uwzględnia zdolności danego ucznia i dostosowuje wymagania do jego możliwości.

5. Nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości i umiejętności ( wg reguł przyjętych w przedmiotowym systemie oceniania).

 

 

§ 30. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego- na pierwszych zajęciach, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych ( wynikających z realizowanego programu nauczania) i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, a wychowawca klasy o zasadach oceniania zachowania.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego- na pierwszym zebraniu, informuje rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych ( wynikających z realizowanego programu nauczania), sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

4. Nauczyciel informuje ucznia o każdej bieżącej ocenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) powinien ją uzasadnić- ocenę ze sprawdzianu nauczyciel uzasadnia na piśmie.

5. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

6. Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.

1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii;

2) w przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć edukacyjnych , na okres obejmujący ponad 50% zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

8. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych ( z zastrzeżeniem §32 ust.8 ) wg skali:

celujący – 6,

bardzo dobry – 5,

dobry - 4,

dostateczny – 3,

dopuszczający – 2,

niedostateczny – 1.

9. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.

10. Nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia następujące elementy:

1) zakres i jakość wiadomości;

2) rozumienie materiału naukowego;

3) posługiwanie się i operowanie nabytymi umiejętnościami’

4) kulturę przekazywania wiadomości.

11. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1) posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą w sposób uporządkowany;

2) rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela;

3) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

4) przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje umiejętność zwięzłego formułowania myśli.

12. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) wyczerpująco opanował cały materiał programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczną całość;

2) właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela;

3) samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce;

4) stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje umiejętność zwięzłego formułowania myśli i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

13. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) opanował w większości materiał programowy, posiada wiadomości logicznie powiązane;

2) poprawnie rozumie uogólnienia i związki miedzy nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowany przez nauczyciela;

3) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych;

4) w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, popełnia natomiast usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, jego wypowiedź jest umiarkowanie skondensowana.

14. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) opanował ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są połączone związkami logicznymi;

2) dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela;

3) stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela;

4) popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, jego wypowiedź jest niezbyt składna i uporządkowana.

15. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1) opanował tylko wiadomości i umiejętności konieczne z zakresu podstawy programowej, posiada wiadomości luźno zestawione;

2) nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

3) ma trudności w stosowaniu wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela;

4) popełnia liczne błędy, jego styl jest nieporadny, ma trudności w wsławianiu.

16. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) wykazuje rażący brak wiadomości i umiejętności programowych oraz jedności logicznej między wiadomościami;

2) zupełnie nie rozumie uogólnień oraz kompletnie nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

3) zupełnie nie umie stosować wiedzy;

4) popełnia liczne błędy, stosuje rażąco nieporadny styl, ma duże trudności w posługiwaniu się poprawnym językiem wypowiedzi.

17. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

18. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi ( lub ostatnim tygodniu stycznia), a roczne w ostatnim tygodniu nauki.

19. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego ( z zastrzeżeniem § 33 ust. 9).

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§ 31. Ocenianie zachowania ucznia

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w trzech aspektach:

aktywności społecznej, kultury osobistej, stosunku do obowiązków szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych kryteriów:

- wywiązywanie się obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- okazywanie szacunku innym osobom.

1) Każdy aspekt jest oceniany osobno, a następnie wystawia się ocenę

śródroczną (roczną), jako wypadkową ocen uzyskanych w powyższych kategoriach;

2) Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole jak i poza nią.

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ( z zastrzeżeniem § 32 ust. 9 )ustala się wg następującej skali:

wzorowe - wz,

bardzo dobre - bdb,

dobre - db,

poprawne - pop,

nieodpowiednie -ndp,

naganne - ng.

3. W zakresie aktywności społecznej:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek szkole, jest chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów i nauczycieli, aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: sporadycznie bierze udział w imprezach szkolnych ( klasowych), potrafi współpracować w grupie, stara się brać aktywny udział w lekcji;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: nie angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy w tym względzie;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole, środowisku;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole, środowisku.

4. W zakresie kultury osobistej:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który zawsze okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom, organizuje pomoc dla innych, jest pod każdym względem uczciwy ( nie kłamie), wykazuje odwagę cywilną, właściwie reaguje na agresję i przemoc, szanuje mienie społeczne i czystość środowiska, dba o schludny wygląd i kulturę słowa: nigdy nie używa i nie toleruje wulgaryzmów, używa zwrotów grzecznościowych stosownie do okoliczności, ma bogate słownictwo, nie używa słów obcych, nie znając ich pochodzenia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom, jest uczynny, jest pod każdym względem uczciwy( nie kłamie) , wykazuje odwagę cywilną, szanuje mienie społeczne i czystość środowiska, dba o schludny wygląd i kulturę słowa: nie używa i nie toleruje wulgaryzmów, na co dzień posługuje się poprawną polszczyzną;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom, zawsze stosuje w rozmowie zwroty grzecznościowe ( nie przeklina, nie jest arogancki), jest koleżeński, prawdomówny, dba o mienie szkoły, nie używa wulgaryzmów, dba o swój wygląd i otoczenie, właściwie reaguje na upomnienia;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się drobne uchybienia nie mające jednak stałego charakteru, czasami narusza normy życia w grupie;

5) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, notoryczne kłamstwa, nadmierny tupet, bezczelność, brak szacunku dla innych ludzi, brak poszanowania cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu;

6) ocenę naganna otrzymuje uczeń, który świadomie łamie normy społeczne: używa wulgaryzmów, jest niekulturalny, nikomu nie okazuje szacunku; wykorzystuje słabszych: znęca się fizycznie i psychicznie, dopuszcza się kradzieży, wyłudzania pieniędzy; wchodzi w konflikt z prawem, dewastuje mienie społeczne, przynosi do szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu.

5. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli (reprezentuje szkołę), zachowuje się zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione, dba i pamięta o tradycjach szkoły, swym pozytywnym zachowaniem świadczy o wizerunku szkoły;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który jest zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, realizuje wymagania stawiane przez nauczycieli, zachowuje się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, swoim pozytywnym zachowaniem świadczy o wizerunku szkoły;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w miarę swoich możliwości wywiązuje się zadań związanych z nauką, starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela, jest punktualny, może mieć godziny nieusprawiedliwione ( ale nie więcej niż jeden dzień, nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych);

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: nie zawsze wywiązuje się zadań i poleceń, zdarzają mu się drobne niedociągnięcia (np. spóźnienia, sporadyczny brak prac domowych) nie wynikające ze złej woli, może mieć godziny nieusprawiedliwione ( nie więcej niż 3 dni lub 10 godzin pojedynczych;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wypełnia obowiązków uczniowskich, a w szczególności nie odrabia prac domowych, lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli, wagaruje ( zamierzone, celowe unikanie zajęć lekcyjnych nie więcej niż 5 dni lub 20 godzin pojedynczych), świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który świadomie lekceważy obowiązki szkolne, a w szczególności notorycznie nie odrabia prac domowych, nie nosi podręczników, lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli, wagaruje ( zamierzone, celowe unikanie zajęć lekcyjnych więcej niż 5 dni lub 20 godzin pojedynczych), prezentuje inne zachowanie nie będące w zgodzie ze statutem oraz zarządzeniami Dyrektora Szkoły.

6. Uwagi ogólne:

1) warunkiem przyznania uczniowi oceny wzorowej jest ogólna akceptacja, wyrażona w ocenach wystawionych mu przez nauczycieli i kolegów;

2) jeżeli w jednym z aspektów uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią, to ocena śródroczna (roczna) nie może być wyższa od oceny dobrej. Jeżeli w jednym z aspektów uczeń otrzymał ocenę naganną, to ocena śródroczna (roczna) nie może być wyższa od oceny poprawnej.

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, zgodnie z powyższymi kryteriami, biorąc pod uwagę:

1) samoocenę ucznia i ocenę dokonaną przez innych uczniów klasy;

2) opinie innych nauczycieli i pedagoga szkolnego;

3) własne obserwacje.

8. Ustalenie oceny jest jawne.

9. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie przez wychowawcę klasy oceny zachowania.

10.Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z regulaminem jest ostateczna ( z zastrzeżeniem § 33 ustęp 9).

11.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 39 ust. 1 pkt a, b.

 

§ 32. Ocenianie uczniów w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

1. Zadaniem oceny jest informowanie o aktywności, postępach, trudnościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia, wspieranie szkolnej kariery ucznia oraz motywowanie do dalszej nauki.

2. Ocenianie podlega praca i postępy ucznia.

3. Prowadzi się ocenianie wspomagające, stosowane przez nauczyciela na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia:

- oceny cząstkowe w skali 1do 6 (treści polonistyczne, matematyczne, środowiskowe) 2 do 6 (treści techniczne, plastyczne, muzyczne i motoryczno zdrowotne),

- obserwowanie ucznia, jego pracy i rejestrowanie wyników obserwacji, w dowolny sposób np. w tzw. „dzienniku obserwacji”,

- sprawdzanie prac i ich recenzowanie,

- nagradzanie uśmiechem, mimiką i gestem,

- udzielanie pochwał za wysiłek i chęci oraz podkreślenie osiągnięć,

- prowadzenie rozmów z uczniami i motywowanie ich do dalszego wysiłku,

- wpisywanie raz w miesiącu do dziennika lekcyjnego na stronę „oceny postępów w nauce w I semestrze” spostrzeżeń dotyczących postępów ucznia w edukacji i zachowaniu.

4. Semestralna ocena opisowa dokonana przez nauczyciela uwzględnia:

- postępy ucznia w edukacji,

- postępy ucznia w rozwoju emocjonalno-społecznym,

- osobiste osiągnięcia ucznia,

- zalecenia dla ucznia odnotowane po lub w trakcie charakteryzowania umiejętności.

5. Roczna ocena opisowa uwzględnia:

- postępy w edukacji,

- postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym,

- osobiste osiągnięcia ucznia.

6. Nauczyciel dokonuje ocen opisowych na podstawie zgromadzonych obserwacji, spostrzeżeń, uwag oraz różnych prac, np. plastycznych, literackich, prac kontrolnych itp. zapoznaje z oceną opisową ucznia i jego rodziców. Semestralna i roczna ocena opisowa ucznia pozostaje w dokumentach szkoły.

7. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania zgodnie z ust. 4 i 5.

8. W klasach I –III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

9. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

10.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust.4i5.

11.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowaniu ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacji zachowania, zgodnie z ust. 9 i 10.

12.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13.Środroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

14.Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub oradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 33. Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów musi cechować:

 1. obiektywizm;
 2. indywidualizacja;
 3. konsekwencja
 4. systematyczność,
 5. jawność.

 

2. Każdy dział programu kończy się sprawdzianem pisemnym ( testem, pracą klasową.

3. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej.

4. W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy sprawdziany ( pierwszeństwo mają przedmioty realizowane w czasie jednej godziny tygodniowo).

5. W klasie szóstej szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum nie należy przeprowadzać sprawdzianów w tygodniu poprzedzającym sprawdzian i egzamin organizowane przez OKE.

6. Jeżeli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez uczniów wykorzystywana do ich unikania( wagary, ucieczki itp.), nauczyciel ma prawo do wyznaczenia sprawdzianu dla takiego ucznia w dowolnym, wybranym przez siebie dniu .

7. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin pracy należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.

8. Każdy sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny wymagań edukacyjnych ( np. zakres materiału, zasady punktacji).

9.Sprawdziany są oceniane zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowym systemie oceniania i sprawdzane w ciągu dwóch tygodni zajęć lekcyjnych.

10.Przy ocenianiu sprawdzianu obowiązują następujące zasady ustalania ocen:

 

 

 

Stopień ze sprawdzianu

Procent liczby punktów

celujący

91- 100% +zad. dodatkowe

bardzo dobry

91 – 100%

dobry

71 – 90%

dostateczny

51 – 70%

dopuszczający

31 – 50%

niedostateczny

0 - 30%

 

 

Każdy sprawdzian powinien zawierać „zadanie” wykraczające poza podstawy programowe, za wykonanie którego uczeń może uzyskać ocenę celującą , pod warunkiem uzyskania co najmniej 91%punktów przewidzianych w sprawdzianie.

11.Przy ocenianiu sprawdzianu ucznia z opinią o dostosowaniu wymagań obowiązują następujące zasady:

1) jeżeli uczeń pisze sprawdzian oparty o dostosowane wymagania, to przy jego ocenianiu stosuje się zasady zapisane w ustępie 10;

2) jeżeli uczeń pisze sprawdzian taki sam jak dla całej klasy, to przy ocenianiu jego pracy stosujemy następujące kryteria:

 

 • Ocena ucznia z opinią o dostosowaniu wymagań

  Procent liczby punktów

  możliwych do uzyskania

  celujący

  91- 100% + zad. dodatkowe

  bardzo dobry

  80 – 100%

  dobry

  60 – 79%

  dostateczny

  40 – 59%

  dopuszczający

  20 – 39%

  niedostateczny

  poniżej 20%

 •  

   

  12. „Kartkówka” – pisemne sprawdzenie wiadomości z maksimum trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi i trwać nie dłużej niż 20 minut. Czas sprawdzania kartkówki nie może przekroczyć 7 dni zajęć lekcyjnych.

  13.Jeżeli termin sprawdzania sprawdzianu lub kartkówki zostanie przekroczony z przyczyn nieuzasadnionych, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.

  14.Prace domowe są sprawdzane „ilościowo” na każdej lekcji, zaś „jakościowo” w miarę potrzeb.

  15.Przygotowanie uczniów do zajęć jest sprawdzane na każdej lekcji.

  16.Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją, że jest nieprzygotowany do zajęć:

  1) jeden raz w semestrze ( gdy jest to jedna godzina tygodniowo) lub

  dwa razy ( gdy jest więcej niż jedna godzina w tygodniu), zgłoszenie „nieprzygotowania” nie pociąga za sobą wpisania oceny niedostatecznej;

  2) nie można zgłosić „nieprzygotowania” , jeśli była zapowiedziana praca kontrolna ani po wywołaniu do odpowiedzi.

  17.Na sobotę i niedzielę oraz okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się „dodatkowych” prac domowych.

  18.Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo ocena śródroczna lub roczna może być wystawiona z co najmniej 2 ocen cząstkowych, jeżeli jest więcej niż 1 godzina w tygodniu ocena śródroczna lub roczna może być wystawiona z co najmniej 3 ocen cząstkowych.

  19.Trzy tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy informują, przez zapis w zeszycie wychowawczym ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu.

  20.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują na lekcji uczniów o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.

   

  § 34. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów.

   

  1. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy jakościowej i omówienia wyników sprawdzianu.

  2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

  3. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w okresie 2 tygodni od chwili jej oddania.

  1) poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana;

  2) uczeń ma prawo poprawić niezadowalającą go ocenę nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru.

  4. Prawo do poprawy oceny zawiesza się uczniom, których nieobecności na lekcjach danego przedmiotu przekraczają 20% zajęć w danym semestrze.

  5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen bieżących wpisuje się w nawiasie do dziennika za oceną uzyskaną poprzednio.

  1) jeżeli uczeń podczas poprawy uzyskał stopień wyższy, poprzedni

  stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy

  ucznia;

  1. jeżeli podczas poprawy uczeń uzyskał stopień niższy, traci prawo do następnej poprawy w danym roku szkolnym.
  2. Uczeń może poprawić ocenę roczną przystępując do egzaminu sprawdzającego na warunkach określonych w § 35.

  3. Uczeń może poprawić roczną ocenę niedostateczną tylko w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem § 34 ust 9) , o ile spełnia warunki określone w § 36 ust. 1,2.

  4. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala ją w drodze głosownia zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  10. Komisja o której mowa w ust.9 pracuje w składzie i na zasadach zawartych w § 35 ust. 4-11 z zastrzeżeniem § 33 ust. 11.

  11. Komisja ustalająca roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania pracuje w składzie:

  1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

  2) wychowawca;

  3) dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia z ocenianym uczniem.

   

  § 35. Zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających

   

  1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną ocena roczną , inną niż niedostateczna, uczeń może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

  2. Uczeń ma prawo złożyć do dyrektora szkoły pisemną prośbę (z uzasadnieniem) o dopuszczenie go do egzaminu sprawdzającego, nie później niż w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

  3. Po konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, oraz po przeanalizowaniu frekwencji ucznia, jego stosunku do przedmiotu, systematyczności pracy, aktywności na lekcjach, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odmowie lub dopuszczeniu ucznia do egzaminu i ustala jego termin.

  4. Dyrektor Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą:

  1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.

  5. Egzamin sprawdzający powinien odbyć się w ciągu 14 dni od wydania decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu.

  6. Egzamin sprawdzający składa się dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki ( plastyki, muzyki) , informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

  7. Pytania(ćwiczenia) na egzamin sprawdzający do części pisemnej i ustnej przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. Konsultuje je z nauczycielem prowadzącym takie same zajęcia oraz przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

  8. Egzamin obejmuje materiał z całego roku. Stopień trudności pytań jest zgodny z wymaganiami na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

  9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  10.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

  11. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na egzamin sprawdzający w wyznaczonym terminie, pozostanie ocena wystawiona przez nauczyciela w wyniku klasyfikacji.

   

   

   

   

  § 36. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

   

   

  1. Uczeń klasy, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

  2. W wyjątkowych przypadkach Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

  3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu ze sztuki ( plastyki, muzyki), informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

  1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacja o dokładnym terminie egzaminu zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie Szkoły do końca czerwca danego roku szkolnego.

  2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

  3. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał całego roku szkolnego oraz są zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia na ocenę dopuszczającą.

  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

   1. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji;

   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;

   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.

  5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne( jeżeli jest to nauczyciel zatrudniony w innej szkole, następuje to w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).

  6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

  7. Uczeń, który z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły ( nie później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego).

  8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę ( z wyjątkiem sytuacji z ustępu 12).

  9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

   

   

  § 37. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

   

  1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

  zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  1. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej ( ponad 50% nieobecności nieusprawiedliwionych) lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

  2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami i uczniem:

   1. w przypadku ucznia niesklasyfikowanego w wyniku śródrocznej klasyfikacji – nie później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni po feriach zimowych;

   2. w przypadku ucznia niesklasyfikowanego w wyniku klasyfikacji rocznej- nie później niż w dniu pierwszego po„radzie klasyfikacyjnej” posiedzenia Rady pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć inny termin egzaminu.

  4. Tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ustępach 2, 3. i 4, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

  5. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, Dyrektor powołuje komisję w składzie:

   1. Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący;

   2. nauczyciel , nauczyciele - w przypadku egzaminu z kilku przedmiotów – jako egzaminator z przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania dla danej klasy;

   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – członek komisji.

  6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania, wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki.

  7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator - egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

  8. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w § 30 ust. 11-16.

  9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator - egzaminatorzy w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji ustala stopień według skali wymienionej w § 30 ust. 8.

  10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania oraz ocenę ustaloną przez egzaminatorów (komisję). Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  11. Wynik egzaminu jest ostateczny.

  12. Uczeń, który z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły (nie później niż w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego).

   

  Kontakt

  • Zespół Szkół w Dobrzykach
   Dobrzyki 25
   14-230 Zalewo
  • 0-89 758 - 36 - 23

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 953900