Nawigacja

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU ABSOLWENTA ROKU Absolwent 2009 roku Absolwent 2008 roku Absolwent 2007 roku Absolwent 2010 roku Absolwent 2011 roku Absolwent 2012 roku Absolwent 2013 roku Absolwent 2015 roku Absolwent 2016 roku

ABSOLWENT SZKOŁY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU ABSOLWENTA ROKU

 

 

§ 1

 1. Celem jest wyłonienie najlepszego Absolwenta Szkoły, który osiągnął wysokie wyniki w nauce oraz wykazał się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

 2. Zadaniem jest promowanie najlepszych absolwentów w środowisku szkolnym, upowszechnianie wśród uczniów wzorowych postaw społecznych.

 3. Honorowy tytuł Absolwenta Szkoły mogą otrzymać uczniowie ostatniej klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 4. Warunkiem uzyskania tytułu Absolwenta Szkoły jest uzyskanie przez niego :

  1. średniej ocen z przedmiotów w poszczególnych cyklach kształcenia – minimum 4,75;

  2. oceny z zachowania minimum bardzo dobry;

  3. ze sprawdzianu szóstoklasisty – minimum 30 pkt. i 70 pkt. z egzaminu gimnazjalnego.

§2

Nad przebiegiem przyznawania tytułu Absolwenta Szkoły czuwa komisja, w skład której wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Wychowawcy klasy VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 3

Współzawodniczenie wszystkich kandydatów o tytuł Absolwenta Szkoły polega na uzyskaniu jak najwyższej liczby punktów przyznawanych na zasadach określonych w poniższych postanowieniach

§ 4

Komisja w ocenie kandydatów przyzna punkty, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. średnia ocen z przedmiotów ze wszystkich klas w danym cyklu kształcenia ( z klas IV, V, VI szkoły podstawowej i I ,II, III gimnazjum);

 2. oceny z zachowania przeliczane według skali:

- wzorowe – 6 pkt.

- bardzo dobre – 5 pkt.

c) punkty uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasisty, czy egzaminu

gimnazjalnego dzielone przez dziesięć np. 38 pkt. – liczone jak

średnia ocen tj. 3,8.

Absolwentem Szkoły zostanie kandydat, który uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów i spełnił warunki o których mowa w §1 pkt. 4.

§ 5

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów zawartych w kryteriach podstawowych określonych w § 4 tytuł otrzyma absolwent, który uzyskał większą ilość punktów za udział w konkursach, olimpiadach liczonych według następujących zasad:

a) Konkursy, olimpiady – rejonowe

I miejsce – 3 pkt.

II miejsce – 2 pkt.

III miejsce – 1 pkt.

Nagroda – 3 pkt.

Wyróżnienie – 2 pkt

b) Konkursy, olimpiady - wojewódzkie

I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

Nagroda – 5 pkt.

Wyróżnienie – 4 pkt

c) Konkursy, olimpiady - ogólnopolskie

I miejsce – 7 pkt

II miejsce – 6 pkt.

III miejsce - 5 pkt.

Nagroda – 7 pkt.

Wyróżnienie – 6 pkt.

d) Inne osiągnięcia – 3 pkt.

 

§ 6

Laureat otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców oraz dyplom

§ 7

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości pożegnania absolwentów

§ 8

Regulamin po ewaluacji obowiązuje od dnia 22 września 2009 r.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Dobrzykach
  Dobrzyki 25
  14-230 Zalewo
 • 0-89 758 - 36 - 23

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1150867