Nawigacja

BIP

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

   

         21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. U podstaw obchodów są tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wtedy pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Święto obchodzone 21 lutego, zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

       Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

     W naszej szkole klasa III również świętowała Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – na lekcjach uczniowie czytali ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijali słownictwo, ćwiczyli poprawność ortograficzną, oraz rozwiązywali quizy na platformie edukacyjnej EDUELO. Na koniec uczniowie obejrzeli zabawne filmiki dotyczące historii naszego języka.

 • "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"

  15 lutego uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu online – „ Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”. Wydarzenie realizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorem Oświaty w Olsztynie.

  Spotkanie online prowadziła Ekspertka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kom. Ewa Szczepanek. Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi zagrożeniami związanymi z pokonywaniem drogi do szkoły i z powrotem, pobytem w szkole, przebywaniem samemu w domu.

  Na koniec uczniowie obejrzeli film profilaktyczny „ Zabawa w śnieżki”.

   

 • WOJEWÓDZKI KONKURS "TRADYCJE ADWENTOWE W NIEMCZECH I W POLSCE"

    UWAGA !

   

  Z największą przyjemnością informujemy, że Patrycja Świgońska z klasy VIII zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie na prezentację „Tradycje Adwentowe w Niemczech i w Polsce”.

   

   Gratulacje dla Patrycji oraz nauczycielki języka niemieckiego  p. Kamili Frączkowskiej!

   

 • INFORMACJA !

   

  Informacja dla Rodziców ( oddział „0” , kl. I – III )

   

  1. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk   (dotyczy Rodziców i opiekunów dzieci).

  2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

            a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

            b) dystansu od kolejnego opiekuna z  dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

            c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

            d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z                                          bezpieczeństwem   zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,                        rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  3. W klasach 0-III rodzice doprowadzają dzieci do wyznaczonych dla poszczególnych klas wejść.

  4. W czasie przerw uczniowie klas 0-III mogą wyjść na boisko pod opieką wychowawcy.

  5. Dla bezpieczeństwa ogółu dzieci nie przynoszą do placówki przedmiotów z zewnątrz

         (zabawki, maskotki, itp. ).

  6. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od nauczycieli i           dyrektora ( związanych z pandemią).

  7. Dzieci do placówki przychodzą zdrowe, a wszelkie objawy nietypowe, również niecharakterystyczne dla           COVID-19 i grypy (pokarmowe, alergiczne) powinny być konsultowane z lekarzem.

 • Uwaga!

  Drogi uczniu!

   

  Stosuj się do poniższych zaleceń:

   

  1. W przypadku złego samopoczucia (gorączka, kaszel, katar, ból gardła, trudności w oddychaniu) zostań w domu.

   

  2. Przybywając do szkoły dezynfekuj ręce.

   

  3. Sugerowane jest noszenie maseczki podczas przerw.

   

  4. Na terenie szkoły używaj swoich przyborów szkolnych oraz nie dziel się posiłkiem.

   

  5. Myj często ręce oraz pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego.

   

  6. W razie złego samopoczucia (ból głowy, kaszel, katar, duszność) zgłaszaj się do nauczyciela.

   

  7. Nie wychodź bez uzgodnienia z nauczycielem z wyznaczonej na terenie szkoły strefy.

 • INFORMACJA

  Zgodnie z wytycznymi MEiN od dnia 18.01.2021 r. zajęcia szkolne odbywać się będą w następujący sposób:

  - oddział przedszkolny i klasy I-III - nauka stacjopnarna

  - klasy IV-VIII                              - nauka zdalna.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu zajęć i organizacji dowozów przekażą wychowawcy klas.

   

  Wytyczne MEiN, MZ i GIS

  dla klas I-III szkół podstawowych

   

  Organizacja zajęć w szkole

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

  3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

  4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

  7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

  8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

  9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  10. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.

  11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

  12. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.: − godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

  − korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

  − korzystania ze stołówki szkolnej,

  − zajęć na boisku.

  13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

  14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

  15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

  17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

  18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

  19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  20.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

  21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

  22.Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

  23.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

  24.Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

  25.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

  26.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

  27.Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

  28.Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

  29.Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

  30.Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

   

  Całość wytycznych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 

  Załączniki – instrukcje

  a) mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

  b) dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

  c) prawidłowego zdejmowania maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

  d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjacrekawice/

  e) wykaz produktów biobójczych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 • FERIE ZIMOWE

  Drodzy Uczniowie - życzymy Wam bezpiecznych ferii zimowych i udanego odpoczynku w tych trudnych dla Was czasach. Na pewno już wiecie, że możecie już wychodzić bez opieki dorosłych na dwór, więc korzystajcie z zimy i nabierajcie odporności.

  Poniżej zamieszczamy wam link od Pedagoga Szkolnego (pani Ani Rachwał) - zachęcamy do kliknięcia i zabawy:))

  https://view.genial.ly/5fe082aa00fb560d035167f1/game-breakout-ferie-zimowe-dla-wszystkich?fbclid=IwAR18GqBD8vVhprkVXfhtOlsEEu8V3hafvjGWhFXkxA13B4CEfV7h7XqpAgw

 • Życzenia świąteczno-noworoczne

  Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

  w gronie najbliższych

  oraz pomyślności, sukcesów

  i samych szczęśliwych dni

  w nadchodzącym Nowym Roku 2021

  życzą Dyrektor, Rada Pedagogiczna

  i pracownicy Szkoły Podstawowej w Dobrzykach

 • WIGILIA U PRZEDSZKOLAKÓW

  We wrorek (21.12.2020r.) "przeszkolaki" mialy swoja pierwszą, klasową wigilię. Była choinka, poczęstunek, tańce i dzielenie sie opłatkiem.

  Wesołych Świąt "maluszki"!

 • KOMUNIKAT

  Przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ferie zimowe wyznaczone zostały na okres od 04 - 15.01.2021 r.

  Forma nauki od 18.01.2021 r. zostanie podana w późniejszym terminie i jest zależna od aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej.

  Dyrektor szkoły

  Jacek Dobrowolski

 • KONKURS BOŻONARODZENIOWY W MGCK W ZALEWIE

  W grudniu br. odbył w MGCK w Zalewie odbył się konkurs pod hasłem  Szopka Bożonarodzeniowa. Tradycyjnie już jak co roku brało w nim udział wielu naszych uczniów. A oto laureaci:

  kl. I-III

  I miejsce - Marysia Przybylska

  III miejsce - Marika Paluch

  III miejsce - Kornelia Puszczak

   

  kl. VII-VIII

  I miejsce - Lena Krzemińska

   

  GRATULUJEMY!!!

  Prace uczniów można obejrzeć na stronie internetowej MGCK w Zalewie oraz na facebooku.

 • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki istnieje możliwość prowadzenia konsultacji indywidualnych lub grupowych (do 5 osób) z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych:

  - język polski

  - matematyka

  - język angielski.

   

  Chęć skorzystania z konsultacji należy uzgodnić z nauczycielem przedmiotu w celu ustalenia terminu. 

 • „Prawa dziecka moimi oczami” - rozstrzygnięcie  szkolnego konkursu plastycznego

   

  Z ogromną przyjemnością ogłaszamy nazwiska zwycięzców konkursu plastycznego „Prawa dziecka moimi oczami”.

   I miejsce - Amelia Mariańska z klasy V,

  II miejsce -  Anna Sawczuk z klasy IV,

  III miejsce -  Weronika Sobolewska z klasy VII .

  Wyróżnienie otrzymał  Oskar Kisiel z klasy IV.

   

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy zwycięstwa!

  Dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po feriach zimowych. 

  Zapraszamy do obejrzenia galerii. Ani Rachwał  - pedagog szkolny

 • KONKURS PLASTYCZNY w obliczu pandemii

  W listopadzie został  ogłoszony konkurs plastyczny dla przedszkoli oraz szkół podstawowych pt. „Żołnierze 4W-MBOT vs. Covid – 19”. Wzięło w nim udział 212 uczniów z całego województwa w tym oczywiście uczniowie z naszej szkoły.

  Miło nam poinformować, że w kat. klas I-III wyróżnienia otrzymali Maja Klein oraz Oliwier Kawka, a w kat. IV – VIII wyróżnione zostały prace Amelii Szczurek oraz Andżeliki Borowieckiej.

  Gratulujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom plastyki.

  (powyżej widnieją prace Andżeliki Borowieckiej oraz Amelii Szczurek)

 • Andrzejki u najmłodszych

  Andrzejki u najmłodszych

  Mimo tego, że są jedynymi uczniami w szkole, grupa przedszkolaków postanowiła pokazać, że w tak trudnym czasie to właśnie oni (w imieniu wszystkich uczniów) zorganizowali andrzejki. Były tańce, zabawy, poczęstunek i oczywiście …wróżby.

 • PRAWA DZIECKA - SPOTKANE PRZEDSZKOLAKÓW Z PEDAGOGIEM

  „Niech się wreszcie każdy dowie

  I rozpowie w świecie całym,

  Że dziecko to także człowiek,

  Tyle, że jeszcze mały.

  Dlatego ludzie uczeni,

   Którym za to należą się brawa,

  Chcąc wielu dzieci los zmienić,

  Spisali dla was mądre prawa.

  Więc je na co dzień i od święta,

  Spróbujcie dobrze zapamiętać”.

                          Marcin Brykczyński

  MAŁY CZŁOWIEK DUŻA SPRAWA, MAŁY CZŁOWIEK MA SWE PRAWA

  Pod takim hasłem w dniu 24 listopada 2020r. dzieci z przedszkola spotkały się z pedagogiem szkolnym panią Anią Rachwał aby porozmawiać o prawach i obowiązkach dzieci. 

  W tym roku 20 listopada  obchodziliśmy, 31-szą rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych „ Konwencji o Prawach Dziecka”. 

           Bez względu na jakiekolwiek różnice wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, religii  lub społecznego pochodzenia dzieci mają swoje prawa: prawo do  miłości i szacunku, prywatności , radości, niewiedzy, niepowodzenia i łez, zabawy i wypoczynku,   prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do bezpieczeństwa, prawo do nauki, prawo do wyrażania swoich emocji,  prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wypoczynku i zabawy, prawo do rozwijania swoich talentów i umiejętności i wiele innych praw, które chronią dzieci przed krzywdzeniem i złym traktowaniem.    

      Poprzez te prawa  rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy dbają aby dzieci stały się zdolnymi, utalentowanymi w różnych kierunkach, ludźmi. Oprócz praw, dzieci mają również swoje obowiązki : obowiązek nauki,  obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa, obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców i nauczycieli, obowiązek okazywania szacunku wobec innych, obowiązek przeciwdziałania przemocy, obowiązek przestrzegania zasad kultury i wiele innych o których należy także pamiętać.

  Podczas spotkania przedszkolaki wysłuchały wiersza M. Brykczyńskiego pt.” Prawa dziecka” oraz wspólnie śpiewały piosenkę Jerzego Kobylińskiego pt. „Piosenka o prawach dziecka”. Brały również udział w zabawie integracyjnej „Mały człowiek”, dzieci ilustrowały ruchem treść wiersza:

  „Mały człowiek, duża sprawa,

  mały człowiek ma swe prawa.

  Strzegąc praw tych należycie,

  układamy dziecku życie”.

  Na zakończenie maluchy wykonały kolorowanki o prawach dzieci.  Z wykonanych prac zostanie utworzona wystawka.

 • Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej

  Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej

  25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

  Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy  z Was – małych i dorosłych ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący dziecięcy pokój.

  Czy święto Misia jest potrzebne? „Oczywiście, że tak!” – odpowiadają zgodnie dzieci i rodzice.

  25 listopada uczcijmy Światowy Dzień Pluszowego Misia!

  Zachęcam wszystkie dzieci i rodziców do zapoznania się z bajką Pani Joli Nartowskiej „Bajka o misiu Chrapciu” : https://bajki-zasypianki.pl/bajka-o-misiu-chrapciu/ . 

  Link ten przekażą dzieciom i rodzicom również wychowawcy.

                                                                                                           Maryla Dobrowolska

 • "Dzień Pluszowego Misia" u przedszkolaków

  „Dzień Pluszowego Misia” u przedszkolaków

              Dzień Pluszowego Misia grupa przedszkolaków świętowała w swojej sali wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Bielenną. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali wielu ciekawych historyjek o najbardziej znanych pluszowych misiach na świecie i obejrzeli oczywiście bajki.

  Nie obyło się również bez kolorowanek i „misiowych” zabaw.

 • KONKURS PLASTYCZNY

  Drodzy Uczniowie,

  20 listopada obchodzimy

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  ustanowiony przez Komisję Praw Człowieka ONZ.

   

  Z tej okazji zapraszam serdecznie do udziału w konkursie plastycznym.

   

  Temat konkursu brzmi:

  Prawa dziecka moimi oczami”.

   

  Proszę o przesłanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A3 lub A4 do dnia 30.11.2020r. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres mailowy: annarachwal1978@gmail.com

  Wasze prace będą zaprezentowane po przybyciu do szkoły, dlatego proszę o zachowanie ich w formie papierowej.

  Pomocna przy tworzeniu prac może być prezentacja przedstawiająca prawa dziecka, którą otrzymali wasi wychowawcy.

  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym regulaminie. Natomiast w razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego podanego powyżej.

  Pozdrawiam, pedagog szkolny Ania Rachwał

   

   

  Regulamin konkursu plastycznego - „Prawa dziecka moimi oczami”.
  Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Dobrzykach.
  W konkursie mogą brać udział uczniowie z naszej szkoły.


  Cel Konkursu:
  1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej uczniów.
  2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
  3. Zapoznanie uczniów z aktualnymi prawami dziecka.

  Założenia organizacyjne:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, wykonaną pracę.

  3.Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię oraz klasa.

     Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A3 lub A4 dowolną techniką.

  5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

  Warunki Konkursu:
  1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.11.2020r.
  2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

   Zasady przyznawania nagród:
  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Dla każdego uczestnika przewidziane są dyplomy uczestnictwa, a dla zwycięzców nagrody.

   

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Dobrzykach
  Dobrzyki 25
  14-230 Zalewo
 • 0-89 758 - 36 - 23

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1414994